Grundlagen revisited

Nu har jag lyckats skumma igenom hela proposition 2009/10:80 - en reformerad grundlag. Ett lättläst litet kompendium på nätta 423 sidor.

Det finns just inga braskande citat eller flagranta exempel på hur man i klar och tydlig lagtext dekapiterar Svenskens fri- och rättigheter. Inga passager som var för sig skickar Orwellska rysningar längst ryggraden på läsaren.

I varje del sker ett givande och ett tagande. Ett jämkande som för oss från ett nuläge till ett nytt läge och som genom att i upprepade cirkelrörelser addera ytterligare tolkningsmöjligheter gradvis smetar ut fokalpunkten för resonemanget och öppnar för godtyckliga godtyckligheter.

Specifikt torde detta vara något som angreppet på den så kallade rimlighetsprincipen åstadkommer (8.5.3). Det är per design svårt för lekmannen att förstå vartåt man knuffar sakers tillsgånd och utan tvekan ger själva texten en hel del utrymme i fråga om tolkning härvidlag.

Ett exempel - från författningskommentarerna, 2 kap under rubriken "Kroppslig integritet och rörelsefrihet", börjar på sidan 249 i propositionen.

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt
ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom
skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot
undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig
avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna
skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan
samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga
förhållanden.
I paragrafen behandlas delar av skyddet för den kroppsliga integriteten samt skyddet mot husrannsakan m.m. Paragrafen motsvarar nuvarande 6 § såvitt avser skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation och husrannsakan m.m. och skyddet för förtroliga meddelanden. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.1 och 9.5.1.
I första stycket har uttrycket ”varje medborgare” ersatts med ”var och
en” för att tydliggöra att fri- och rättighetsskyddet gäller lika för alla.
Någon ändring i sak är inte avsedd.
I andra stycket, som inte har någon tidigare motsvarighet, finns en
bestämmelse som utvidgar skyddet mot intrång i den personliga
integriteten. Bestämmelsen innebär att enskilda, vid sidan av vad som
redan följer av första stycket, är skyddande mot åtgärder från det
allmännas sida som innefattar betydande intrång i den personliga
integriteten, om intrånget sker utan samtycke och innebär övervakning
eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Bestämmelsen
träffar inte åtgärder som en enskild vidtar i förhållande till en annan
enskild. Avgörande för om en åtgärd ska anses innebära övervakning
eller kartläggning är inte dess huvudsakliga syfte utan vilken effekt åtgärden
har. Vad som avses med övervakning respektive kartläggning får
bedömas med utgångspunkt från vad som enligt normalt språkbruk läggs
i dessa begrepp. Uttrycket ”enskilds personliga förhållanden” avses här
ha samma innebörd som i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Vid bedömning av vilka åtgärder som kan
anses utgöra ett ”betydande intrång” ska både åtgärdens omfattning och
arten av det intrång åtgärden innebär beaktas. Även åtgärdens ändamål
och andra omständigheter kan ha betydelse vid bedömningen.
Bestämmelsen omfattar endast sådana intrång som på grund av åtgärdens
intensitet eller omfattning eller av hänsyn till uppgifternas integritetskänsliga
natur eller andra omständigheter innebär ett betydande ingrepp i
den enskildes privata sfär.

Ett exempel av mer eller mindre relevans. Märk hur öppningarna för godtyckligheter kommer mot slutet. I sällskap med glidandet från själva frågan om integritetsintrånget till att ställas gentemot åtgärdens ändamål. Vilket väl ändå får vara själva definitionen på godtycklighet eftersom det inte ytterligare specificeras.

Jag inser att det varken är möjligt eller menat för gemene medborgare att sätta sig in vad som ligger för beslut på onsdag denna vecka. Jag hade trott att man med en reformerad grundlag ville råda bot på just precis det men tycker mig se raka motsatsen.

Det enda mönster som framstår riktigt tydligt är att saker blir otydligare och mer avhängiga saker utanför Sveriges kontroll. Det är emellertid uppenbart även för lekmannen.

Punkt efter punkt rör man till det med godtycklighetens trollspö utan att någon som helst uppmärksamhet ägnas det i det offentliga rummet. Detta i kombination med att halva det offentliga Sverige yttrat sig kring propositionen framstår inte som ett särskilt gott bevis på att Sverige är den fungerande demokrati man utger sig för att vara.

Alternativt kanske man kan säga att demokrati som företeelse inte är vad det utger sig för att vara.

I en demokrati av den förespeglade arten borde en grundlag vara begriplig och tillgänglig för "var och en" som det nu heter i den nya grundlagen. Och inför en förändring borde det därför vara av intresse att sprida information kring denna för att vinna acceptans och brett folkligt stöd för det man söker genomdriva.

Att sopa förändringarna under mattan och genomdriva dem under radar, vilket uppenbarligen är vad som pågått här och vilket ytterligare tillstyrks av att man valt att samtidigt genomföra den enorma mängd språkliga distraktionsmedelsförändringar undergräver hela tilltron för det demokratiska rättsamhället.

Vilket i förlängningen kan få saker och ting att gå överstyr, för om inte "var och en" respekterar samhällets styrelseskick och lagar får vi sannolikt en ganska orolig period.

Vilket - om man funderar lite på saken - kan vara en målsättning. Då kan nya storheter stiga ur det oroliga djupet och visa oss vägen till lag och ordning utan onödig individuell rörelsefrihet.

Kommentarer

 1. Kanon! Jag länkar via infowars.se

  Mvh/Eric J.

  SvaraRadera
 2. Tack för att du gjort dig besväret att läsa igenom det hela.
  Just detta att man anstränger sig för att göra det otillgängligt för "var och en" borde vara straffbart. Det gäller väl i ännu högre grad med fördragstexter som Lissabonfördraget. Hundratals sidor med text som är ägnad att dölja vad man egentligen sysslar med. Och som man dessutom fick tillfälle att visa sitt förakt för "väljarna" med genom att visa att detta har ni inte med att göra. Som hämnd för att vi var olydiga i EMU-valet 2003.

  SvaraRadera
 3. Tackar!

  Ni får ta det för vad det är, knappast någon genomlysning utan mera en skumning av digert innehåll. Känns bra för egen del att ha kikat - tror att det är just underordnandet av det Svenska under det Internationella som är den springande punkten.

  Som gammal i det närmaste slavisk EU/EMU-förespråkare är jag upptagen med att käka upp mina gamla mössor hela dagarna.

  Å andra sidan - EU, FN, whatever - eller inte. De kan kanske tjäna syften de också om vi bara får grepp om det där med att ta ansvar var och en och ända ut i varje molekyl av våra liv.

  Det ger sig.

  Oaktat det så tyckte jag nog att det var mest komiskt i Danmark där man röstade tills man fick "rätt svar".

  Hittade detta norska inlägg om internationell subordinering av det nationella.

  Jag minns att Irak skulle lämna över dokumentation kring sina påstådda massförstörelsevapen och passade då på att linda in sitt svar i ett kompendium på ungefär tiotusen sidor om jag inte minns fel.

  Kan inte låta bli att dra en parallell till WikiLeaks som även de trycker ut enorma mängder information när det beger sig. Jag tror att man kan hitta nästan precis vad man vill om man har en tillräckligt stor informationsbas. Bibeln har ju med fördel använts på precis det sättet.

  Som telefonkatalogen, ungefär ;-)

  SvaraRadera
 4. Hittat, läst och ett (mycket)litet strå draget..;|
  http://docubank12.wordpress.com/2010/11/23/inteklokt/

  Men...som f.d. bäste vännen skrev den 22 januari 2010...
  "vad ska det tjäna till..."
  (http://dokubank.wordpress.com/2010/07/01/omklipp-01/)

  De s k mörka krafternas främsta vapen IDAG är allmänhetens...inkl mainstreammedia...TOTALA ointresse för pågående brand i den allmänna baken.
  En attityd som med 99,99% säkerhet gäller även i morgon...den 24 november 2010.
  Alf Susaeg..;|

  SvaraRadera
 5. Håller fullkomligt med, Alf. Distraktioner i stort och smått, samt det bekväma i att ha andra som sköter saker på nationell nivå ledde oss hit och vi får se vart det tar oss vidare.

  Jag bodde i BRF tidigare och var 100% ointresserad av föreningens styre och skötsel tills den dag en vettvilling blev ordförande och började spika skyltar överallt samt patrullera gårdsplanen.

  Vad gjorde jag när jag insåg att föreningen fått en vrickad ledning? Ingenting. Tyckte det var åthelvete för mycket pyssel att hålla på i föreningen. Jag latade mig och lät andra ta itu med problemet. Vilket tog flera år.

  Det är lätt att stå vid sidan att titta på och det är ju också det man som medborgare är menad att göra.

  Saker och ting kan - om det nu är ditåt det barkar - behöva drivas mot en absurdare nivå innan förändringar är av ofrånkomlighet. Alternativt sker en gradvis inbromsning eller ett successivt riktnigsbyte.

  Den som lever får se. Detta är mycket spännande.

  SvaraRadera
 6. Förmodligen korrekt analys, (Nils) Erik,
  eftersom alla med alla lik i sina laster...(bortsett från alla laster dessa lik möjliggjort..;) gör bokstavligen ALLT...för att dölja alla lik (hur vidrigt de än må stinka) och likaså allt för att visa upp förvärvade laster...måste till "en absurdare nivå innan förändringar är av ofrånkomlighet"

  Tyvärr drivs vanligen sådana förändringar av samma logik som underliggande dårskap...d v s mot våld och död.
  Vilket jag...i mitt s k enskilda fall...med lika bokstavligen en dåres envishet har sökt undvika genom LOGIK och ÖPPEN ARGUMENTATION
  Exempelvis det "enskilda vansinne" jag "håller på med"...just här&nu...
  http://geasus.wordpress.com/om-nyckelroller/

  Och hur har det gått...på den vägen?
  Som ingress till försök till svar minnen från mitten av 90-talet då jag öppet började kritisera "Sfären"...när deras roll stod klar i mitt fall. Där jag fortfarande tydligt minns de flackande blickar och omedelbara ursäkter att lika omedelbart avbryta pågående samtal...när ENBART familjenamnet ifråga fördes på tal (slut ingress).

  Idag har iaf kommits så långt att, bland annat, tretton års oupphörliga dataintrång nästan upphört och får till och med inlägg a la "lätt som en plätt" vara ifred...på nätet.
  http://dokubank.wordpress.com/2010/09/13/latt-som-en-platt/

  Har hittills betraktat sådana 'framgångar' som obetydliga myrsteg men börjar inse att de är underskattade.
  Förutsättningen för att komma tillrätta med Problemet är (ju)att öppet visa vari det består...och ffa VEM/VILKA som över det hela rår.
  Därför tror jag att offentliga inpass som exvis "lätt som en plätt" ovan eller "luskrossaren" nedan, inte är bara myrsteg.
  http://dokubank.wordpress.com/om-roranrotan/luskrossaren/

  Pågående metaforbygge under arbetsnamnet "svarta hål" vet jag med säkerhet har förorsakat allvarlig (i vissa fall svårartad..;) gallfeber hos företrädare för'målgruppen' så lite (allmän)nytta har kanske gjorts. Iaf förhoppningen..;)

  Detta temata kan ältas hur mycket och länge som helst så det här får räcka (här&nu..;) och kan jag lika naturligt instämma i inläggets avslutning:
  "Den som lever får se. Detta är mycket spännande"

  Alf Susaeg

  SvaraRadera
 7. Stort tack för att du ids och orkar publicera dej!

  S.H.

  SvaraRadera
 8. @Alf -> OK. Vi slutar här ;-)

  @S.H. -> Tackar. Skulle inte kalla det publicera. Skyll sig själv den som läser mitt klotter...

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans